Information om presentationer

Generellt för alla presentationsformat gäller att vi eftersträvar en hög grad av dialog mellan deltagare och presentatör/er. Se din presentation som ett tillfälle för kunskaps- och erfarenhetsutbyte snarare än ett tillfälle då du/ni enbart presenterar något ni tänkt eller gjort. Då detta är ett tillfälle för alla Umeå universitets lärare att mötas och lära över ämnesgränser är det också viktigt att din presentation är tillgänglig/begriplig för personer utanför ditt fackämne. Undvik helst ämnesspecifika förkortningar.

Vi välkomnar särskilt deltagaraktiva presentationer samt bidrag som presenteras tillsammans med studenter. Det går bra att presentera både på svenska och engelska.

Samtliga abstrakt som accepteras kommer sättas samman till en skrift som finns tillgänglig vid konferensens genomförande.

Föredrag / utökat abstrakt

  • Tidsram 30 minuter varav max 20 minuter presentation.
Vid ett föredrag får du möjlighet att presentera och diskutera en studie, ett projekt eller ett pedagogiskt utvecklingsarbete som du vill dela med dig av och få synpunkter på. Det är viktigt att ditt föredrag är både empiriskt och vetenskapligt förankrat och tydligt visar på dina pedagogiska erfarenheter och grundantaganden.

För att bidra med ett föredrag till konferensen skickar du in ett utökat abstrakt på 2-3 A4 (enkelt radavstånd, 12 pkt) inklusive referenser.

Verkstad & rundabordsamtal

  • Tidsram 30 eller 60 minuter
I en verkstad kan du ta upp en fråga eller ett ämne som du har tänkt att du tillsammans med deltagarna skall arbeta med. Det kan innebära att du guidar deltagarna genom en process där de utvecklar något användbart för den egna undervisningen eller att ni tillsammans utvecklar något som kan vara av värde generellt i undervisningssammanhang.
I ett rundabordssamtal kan du ta upp frågor/ämnen/erfarenheter som du vill diskutera med ett antal kloka kollegor. Det kan vara frågor av undersökande, breddande eller fördjupande art. Du kan också använda ett rundabordssamtal för att testa en idé, för att finna samarbetspartners eller för att bilda ett nätverk.

Vill du hålla en verkstad eller ett rundabordsamtal skickar du in ett abstrakt på 1-2 A4 (enkelt radavstånd, 12 pkt) där du utförligt beskriver mål, syfte och genomförande. Ange även hur lång tid du önskar, 30 eller 60 minuter.

Poster

  • Postrar sätts upp första konferensdagen och sitter uppe under hela konferensen.
Under konferensen finns möjlighet att presentera ett pedagogiskt arbete med stöd av en poster. Under konferensens luncher kommer mingel ske bland postrarna. Du förväntas finnas på plats under luncherna för att svara på frågor om din poster.

Vill du presentera en poster skickar du in ett abstrakt på 1 A4 (enkelt radavstånd, 12 pkt) där du beskriver mål, syfte och resultat med ditt pedagogiska arbete.

Snabbpresentation

  • Tidsram 7 minuter
Denna presentationsform bygger på konceptet Pecha Kucha som alltid innehåller 20 bilder, som visas 20 sekunder vardera. Under konferensdagarna kommer en eller två sessioner att innehålla snabbpresentationer.

Vill du hålla en snabbpresentation skickar du in ett abstrakt på 1 A4 (enkelt radavstånd, 12 pkt) där du beskriver mål, syfte och resultat med det pedagogiska arbete du vill presentera.